Gwarancja

8.1. Czas trwania gwarancji
8.1.1. Okres gwarancji sprzedanych przez Sprzedawcę towarów wynosi minimum 12 (dwanaście)
miesięcy od dnia wydania towaru zgodnie z definicją
zawartą w punkcie 6.9 O.W.S..
8.1.2. Gwarancja obowiązuje tylko wobec Kupującego.
8.1.3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
8.1.4. Części wymienione lub części naprawione w okresie gwarancji z tytułu zgłoszonych wad, podlegają gwarancji do 12 (dwunastu) miesięcy od dostawy maszyny.
8.1.5. Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej.
8.1.6. Części wymienione lub części naprawione w okresie pogwarancyjnym z tytułu zgłoszonych wad podlegają gwarancji przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wymiany.
8.1.7. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania serwisu i napraw w okresie gwarancyjnym wyłącznie przez Sprzedawcę lub upoważnionych przez niego serwisantów.
8.1.8. Warunkiem ważności gwarancji jest dokonywanie przeglądów maszyny co 6 miesięcy. Kupujący każdorazowo pisemnie winien zgłosić maszynę do okresowego, płatnego przeglądu według obowiązującego cennika Gwaranta. Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mtp.pl@wp.pl. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu maszyny należy dodatkowo umieścić opis usterki.
8.2. Wady objęte gwarancją
8.2.1. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych tkwiących w towarach sprzedanych Kupującemu.
8.2.2. Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru wynikłe z powodu:
8.2.2.1. wad surowców dostarczonych przez Kupującego,
8.2.2.2. przekazanych przez Kupującego założeń projektowych lub projektu wykonania lub montażu,
8.2.2.3. napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione,
8.2.2.4. nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji,
8.2.2.5. przechowywania towarów w niewłaściwych warunkach.
8.2.3. Wyklucza się gwarancję w razie zaistnienia siły wyższej w rozumieniu pkt. 5.4 O.W.S. oraz w razie wymiany części lub napraw wynikających ze zwykłego zużycia towarów, a także uszkodzeń lub zniszczeń wynikających z zaniedbania, braku nadzoru, złego wykorzystania towarów, nieprzestrzegania reguł sztuki elektrycznej oraz wykonywania napraw przez osoby trzecie.
8.2.4. Materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.
8.3. Zobowiązania Kupującego
8.3.1. Warunki gwarancji są zachowane, jeżeli Kupujący powiadomi Sprzedawcę o wadach
niezwłocznie nie dłużej niż w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od dnia ujawnienia się wady (z zastrzeżeniem postanowień punktu 6 O.W.S), przesyłając mu protokół reklamacji według wzoru Sprzedawcy szczegółowo opisując zakres ujawnionych wad, okoliczności ich wystąpienia oraz rodzaj towaru i charakter instalacji oraz podając numer dowodu zakupu.
8.3.2. Kupujący z obowiązuje się ułatwić Sprzedawcy stwierdzenie wad i podjęcie czynności w celu ich usunięcia.
8.3.3. Kupujący zobowiązuje się przesłać wadliwy towar lub jego wadliwe części do Sprzedawcy chyba, że ze względu na rodzaj towaru naprawa musi odbyć się w miejscu instalacji towaru u Kupującego.
8.3.4. Nieuzasadnione wezwanie serwisu gwarancyjnego spowoduje obciążenie wzywającego wszelkimi kosztami wynikającymi z wezwania serwisu płatnego (1 godzina pracy serwisanta – 200,00zł netto, 2,5zł netto za każdy przejechany km).
8.4. Warunki wykonania gwarancji
8.4.1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach Sprzedawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni roboczych przystąpić do usuwania wad. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia wad na własny koszt, a jeżeli nie będz ie to możliwe, zastrzega sobie prawo wprowadzenia takich zmian w towarach, aby po ich wprowadzeniu towar spełniał wszystkie wymogi, jakie posiadał przed powstaniem wady.
8.4.2. W przypadku, gdy naprawa maszyny będzie wymagała sprowadzenia części z zagranicy to termin naprawy może się wydłużyć do 30 dni roboczych.
8.4.3. Koszty transportu towarów lub części naprawionych lub wymienionych w wyniku gwarancji obciążają Sprzedawcę.
8.4.4. W przypadku naprawy gwarancyjnej w miejscu zainstalowania towaru, koszty podróży i pobytu pracowników serwisu Sprzedawcy na terenie Polski pokrywa Sprzedawca.
8.4.5. Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Sprzedawcy.
8.4.6. W przypadku nie uznania gwarancji Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT
obciążającą go kosztami ekspertyzy, przesyłek i innych kosztów, jakie poniósł Sprzedawca.
8.5. Odszkodowania
8.5.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego oraz osób trzecich powstałe w okresie od wystąpienia do usunięcia wad.
8.5.2. Odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
8.6 Przedłużenie okresu gwarancji
8.6.1. Kupujący ma możliwość odpłatnego nabycia usługi przedłużenia gwarancji o dodatkowy okres na wybrane produkty z oferty Sprzedającego, zwanej GWARANCJĄ ROZSZERZONĄ.
8.6.2. Dodatkowo, na pisemne życzenie Kupującego wyrażone w chwili nabycia GWARANCJI ROZSZERZONEJ, „Metal Technics Polska s.c.” najszybciej jak to będzie możliwe, doręczy Kupującemu na wskazany przez niego adres, w/w dokument zawierający „Warunki Gwarancji Rozszerzonej” w formie pisemnej.
9. Zmiany i kwestie sporne
9.1. W przypadkach nie uregulowanych O.W.S. lub w innych postanowieniach ustalonych przez Strony na piśmie mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
9.2 Bez pisemnej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie ma prawa potrącać ze swoich należności względem Sprzedawcy jakichkolwiek wierzytelności wzajemnych.
9.3. Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności. Forma pisemna wskazana w O.W.S. dla oświadczeń i zawiadomień jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.
9.4. Sprawy sporne wynikające z umów sprzedaży, których dotyczą niniejsze O.W.S. rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.