Warunki sprzedaży

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej O.W.S. stosuje się przy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Metal Technics Polska s.c., zwanym dalej „Sprzedawcą”. Stanowią one integralną część oferty Sprzedawcy.
1.2. Wszelkie zmiany do postanowień O.W.S. zaproponowane przez Kupującego przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności.
1.3. W przypadku, gdy istnieją ogólne warunki kupna Kupującego, w pierwszej kolejności stosuje się niniejsze O.W.S.
1.4. Wzajemne ustalenia pomiędzy Stronami potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami O.W.S.
1.5. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Kupujący wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Sprzedawcy drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Oferta sprzedawcy, zamówienia
2.1. Oferta pisemna
2.1.1. Oferty Sprzedawcy dotyczą wyłącznie towarów i usług w niej wyraźnie wymienionych.
2.1.2. O ile nic innego nie wynika wprost z treści oferty, oferta Sprzedawcy jest ważna 90 dni od daty jej wystawienia.
2.1.3 Warunki oferty wymagają potwierdzenia przez Sprzedawcę po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
2.2. Informacje techniczne
2.2.1. Informacje podane w katalogach i prospektach Sprzedawcy, w szczególności wymiary, masa, kształty i odcienie kolorów mają charakter wyłącznie orientacyjny i obowiązują Sprzedawcę tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone.
2.2.2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie towaru w katalogu nie gwarantuje jego dostępności.
2.2.3. Sprzedawca nie ma obowiązku załączania rysunków realizacyjnych, nawet, jeśli towar jest dostarczany wraz ze schematem instalacji lub fundamentów – wymiary ław fundamentowych są podane orientacyjnie, ławy te powinny być obliczone przez Kupującego na jego własną odpowiedzialność.
2.4. Zamówienia, Potwierdzenie zamówienia
2.4.1 Dostawa towarów lub świadczenie usług może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia Kupującego, wskazującego:
2.4.1.1 oznaczenie Kupującego;
2.4.1.2 tożsamość wystawiającego zamówienie;
2.4.1.3 termin i miejsce dostawy lub realizacji usług;
2.4.1.4 opis przedmiotu zamówienia i wszystkie szczegóły, umożliwiające jasne i niepodlegające żadnej wątpliwości określenie towarów lub usług objętych zamówieniem.
2.4.2. Od momentu złożenia zamówienia, jego anulowanie jest możliwe wyłącznie zgodnie z punktem 7 O.W.S.
2.4.3. Do zawarcia umowy dochodzi, w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

3. Własność, poufność
3.1. Wszelkie opracowania, plany i dokumenty powierzone Kupującemu w związku ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług mają charakter poufny tj. Kupujący może z nich korzystać tylko dla własnych potrzeb i nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.

4. Ceny i warunki płatności
4.1. Ceny towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę podane w cennikach są wyrażone w złotych polskich ( PLN ). Cenniki nie stanowią oferty Sprzedawcy i mają znaczenie informacyjne.
4.2. Jeżeli nic innego nie wynika wprost z treści oferty, ceny towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę podane w ofertach będą wyrażone w złotych polskich (PLN).
4.3. W przypadkach, gdy ceny zawarte w ofertach wyrażone są w walutach obcych, ich równowartość w złotych polskich (PLN) zostanie określona według kursu średniego waluty krajowej w stosunku do waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego na dzień wystawienia faktury.
4.4. Ceny towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę wskazane w ofertach i cennikach nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT) i zostaną zwiększone o obowiązującą stawkę tego podatku w dniu wystawienia faktury.
4.5. W przypadku, gdy Kupujący jest w posiadaniu dokumentów zwalniających go od cła i podatku od towarów i usług Kupujący jest zobowiązany przekazać takie dokumenty Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia – niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
4.6. Jeśli strony nie postanowią inaczej, terminy płatności wynoszą 7 (siedem) dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę.
4.7. Sprzedawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT (NIP nr 823-165-31-43) i jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT.
4.8. W przypadku, gdy Kupujący jest podatnikiem VAT, Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT na towary i usługi określone w złożonym zamówieniu bez jego podpisu.
4.9. Do momentu całkowitej zapłaty za towar, Sprzedawca pozostaje jego właścicielem.
4.10. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności na rzecz Sprzedawcy przekraczającego 45 (czterdzieści pięć) dni, Sprzedawca przekazuje sprawę do windykacji zewnętrznej. Koszty windykacji zewnętrznej obciążają Kupującego.
4.11. W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy, O.W.S. i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw towarów lub świadczenia usług oraz odmowy realizacji zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Pełną odpowiedzialność za wstrzymanie dostaw towarów lub realizacji usług w tym koszty magazynowania i ubezpieczenia towarów ponosi Kupujący.
4.12. W przypadku, gdy kupujący dokona rezerwacji towaru, sprzedawca pobiera zadatek. O ile nic innego nie wynika wprost z treści oferty, kwota zadatku jest do ustalenia między sprzedawcą a kupującym.

5. Terminy realizacji zamówienia, odszkodowania
5.1. Terminy realizacji zamówienia określone w ofertach i innych materiałach Sprzedawcy podane są orientacyjnie. Dokładne terminy realizacji zamówienia muszą zostać potwierdzone pisemnie lub mailem przez Sprzedawcę po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Potwierdzenie zamówienia może nastąpić również poprzez elektroniczne systemy wymiany informacji z tym, że w takim wypadku obowiązujący jest termin określony w systemie następnego dnia po złożeniu zamówienia.
5.2. Terminy realizacji zamówienia rozpoczynają się od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Zmiana typów lub parametrów technicznych zamówionych towarów lub innych elementów zamówienia może spowodować zmianę terminu realizacji.
5.3. Sprzedawca ma prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Sprzedawcy. W takim wypadku procedurę określoną w punkcie 5.5 O.W.S. stosuje się odpowiednio.
5.4. Sprzedawca jest zwolniony z dotrzymania terminów realizacji zamówienia, jeżeli po przyjęciu przez niego zamówienia występują następujące okoliczności:
5.4.1. siła wyższa rozumiana jako okoliczności nieprzewidziane, niezależne od woli Sprzedawcy, którym Sprzedawca nie mógł zapobiec przy dołożeniu należytej staranności a w szczególności lokaut, strajk, epidemia, wojna, embargo, decyzje właściwych władz administracyjnych i samorządowych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe,
5.4.2. przerwa lub opóźnienie w dostawach surowców, energii i komponentów,
5.4.3. zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący,
5.4.4. zmiana przez Kupującego wcześniejszych uzgodnień oraz typów lub parametrów technicznych zamówionych towarów.
5.5. Wystąpienie okoliczności wymienionych w punkcie 5.4. O.W.S. powoduje zawieszenie wykonania zamówienia do czasu ustania tych okoliczności. O zawieszeniu wykonania zamówienia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego na piśmie lub drogą mailową. Zawieszenie wykonania zamówienia nie daje Kupującemu prawa do odszkodowania chyba, że Strony postanowią inaczej.
5.6. W przypadku zwłoki w dostawie towaru lub zwłoki w wykonaniu usługi z powodów zawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca na żądanie Kupującego zapłaci karę umowną w wysokości 0,02 % wartości netto niedostarczonego towaru lub niewykonanej usługi za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 (pięć) % wartości netto tego towaru lub usługi.

6. Opakowania, wydanie towaru, ubezpieczenie, przewozy, odszkodowania, odbiór i instalacja towaru
6.1. Ceny podane w ofertach obejmują standardowe opakowanie towarów, nie podlegające zwrotowi. Każde zamówienie Kupującego dotyczące innego opakowania niż standardowe będzie powodowało obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami.
6.2. Transport towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz ich ubezpieczenie w transporcie odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedającego, chyba ,że Kupujący odbiera towar własnym transportem
6.3. Kupujący zapewnia rozładunek oraz instalację towarów oraz ponosi koszty i ryzyko z nimi związane.
6.4. Na zamówieniu, Kupujący może wskazać tylko jeden adres dostawy.
6.5. Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w imieniu Kupującego, przy czym odmowa przyjęcia towaru lub nieobecność osoby upoważnionej przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za towar i transport.
6.6. Przy dostawie Kupujący ma obowiązek w obecności przewoźnika dokonać sprawdzenia towaru co do widocznych zewnętrznych uszkodzeń lub ewentualnych braków ilościowych (ilości opakowań zbiorczych lub jeżeli ze stanu opakowania wynika, iż mogło dojść do naruszenia opakowania zbiorczego ilości towaru w opakowaniach zbiorczych). W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń towaru lub braków ilościowych, Kupujący sporządzi i przekaże Sprzedawcy w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych protokół uszkodzeń, który zostanie podpisany przez Kupującego i przewoźnika, jednocześnie zostanie wpisana odpowiednia adnotacja na liście przewozowym. Wyłącznie takie dokumenty będą podstawą reklamacji ilościowych i reklamacji co do uszkodzeń w transporcie.
6.7. Kupujący dokona sprawdzenia dostarczonego towaru co do innych wad jakościowych niż opisane powyżej w punkcie 6.6, oraz w razie wykrycia wady sporządzi protokół i ewentualnie dokumentację fotograficzną wady i doręczy je Sprzedawcy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty dostawy lub instalacji urządzenia poprzez Sprzedawcę jeżeli tak zostało określone w ofercie.
6.8. Kupujący zabezpieczy uszkodzony towar i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, Sprzedawcę lub ich ubezpieczycieli.
6.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru po jego wydaniu Kupującemu (rozumianego jako rozpoczęcie rozładunku lub wydanie z magazynu przy odbiorze własnym Kupującego).
6.10. W przypadku odbioru własnego ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy. W takim wypadku obowiązek sprawdzenia towaru określony w punkcie 6.6. i 6.7 powinien być wykonany przy wydaniu towaru z magazynu Sprzedawcy a ewentualne widoczne uszkodzenia lub braki ilościowe powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom magazynu.

7. Anulowanie zamówień, zwrot towaru
7.1. Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego zwrotu całości lub części towaru, za który Kupujący nie zapłacił w terminie, niezależnie od tego w czyim posiadaniu towar ten się znajduje.
7.2. Kupujący ma prawo do bezpłatnego anulowania na piśmie zamówienia lub pozycji zamówienia, w przypadku, gdy:
7.2.1. rezygnacja dotrze do Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia do godziny 17.00, lub
7.2.2. zwłoka w terminie dostawy przekracza 8 (osiem) tygodni, lub
7.2.3. rezygnacja jest następstwem pomyłki popełnionej przez Sprzedawcę.
7.3. Anulowanie całości lub części zamówienia w terminie późniejszym niż określony w punkcie
7.2 powyżej jest możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. Sprzedawca może uzależnić wyrażenie zgody od zapłaty przez Kupującego odstępnego w kwocie stanowiącej 5 (pięć) % wartości brutto zamówienia lub wyższej, jeżeli koszty związane z realizacją zamówienia przekroczyły tę kwotę.
7.4. Zwrot towarów przez Kupującego może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Sprzedawcę zgody na zwrot na piśmie oraz pod warunkiem, iż zwracane towary:
7.4.1. zostały zakupione w ciągu 12 miesięcy liczonych od dnia zakupu do dnia dokonania zwrotu, oraz
7.4.2. urządzenia lub maszyny nie noszą śladów użytkowania.
7.5. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.
7.6. W przypadku wydania postanowienia o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego lub podjęcia decyzji o likwidacji Kupującego, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, a wszelkie otrzymane kwoty zaliczyć na poczet odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.
7.7. W przypadku gdy kupujący zrezygnuje z złożonego zamówienia, sprzedawca może dokonać zwrotu wpłaconego zadatku wyłącznie na określonych przez sprzedawcę warunkach.